සූරා අල් මුජාදිලහ් - 58

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මුජාදිලහ් අංකි 58 වාකශ 1 – 22 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්