මිනිසුනේ! මේවායින් ඉවත්වන්න

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිසුනේ! මේවායින් ඉවත්වන්න

ඔබගේ වටිනා අදහස්