බයිබලයේ හා තෝරාවේ මුහම්මද් තුමාණෝ

ඔබගේ වටිනා අදහස්