හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගවලින් එක් මූලිකාංගයකි

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම ලිපියේ නියමිත දිනයන් තුළ හජ් ඉටු කරන්නෙකු හජ් වන්දනාව කළ යුතු ආකාරය එහි පිළිවෙළ එම වතාවත් ඉටු කරන අයුරු ඉතා කෙටියෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සඳහන්ව ඇත

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්