ඉස්ලාමයේ ඇති විශේෂාංග හා ගුණාංග

සංස්කරණය :

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්