එහි (ඉස්ලාම්හි) සත්‍යයේ අලංකාරය ඔබ දුටුවෙහි ද

ඔබගේ වටිනා අදහස්