එහි (ඉස්ලාම්හි) සත්‍යයේ අලංකාරය ඔබ දුටුවෙහි ද

සංස්කරණය :

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්