අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිසුන්ට සිදුවන මානසික ව්යفසන හා දුකට ඉස්ලාම් පෙන්වන ප්රයතිකාර කිහිපයක්

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්