වහල් බවින් නිදහස් කිරීමේ ඉස්ලාමයේ සඳහන් ක්‍රියා මාර්ග

සංස්කරණය :

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

common_publisher: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්