මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ඉතිහාසයේ විශාල වෙනසක් සිදු අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා සහ එතුමා ගැන විද්වතුන් ප්රයකාශ කළ මත

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්