මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?

මේ මිනිසා ඔබ හඳුනනවාද?

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ඉතිහාසයේ විශාල වෙනසක් සිදු අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා සහ එතුමා ගැන විද්වතුන් ප්රයකාශ කළ මත

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: