වර්ග

ගැත්තන් කෙරෙහි පැවරුණු අල්ලාහ්ගේ වගකීම යන මැයෙන් වූ ඒකදේවත්වය පිළිබඳ පොත

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්