වර්ග

معلومات المواد باللغة العربية

ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් විස්තර කිරීම, ත්‍රස්ථවාදයට ඉස්ලාමයේ ඇති ස්ථානය, මෙය ලෝක භාෂා 35කට වඩා අධික භාෂාවන් තුළින් සදහන් ව ඇත

විෂයාංක: 43

පිටුව : 3 - සිට : 1
ඔබගේ වටිනා අදහස්