වර්ග

අල්-කුර්ආනයේ ඇති ප්‍රාතිහාර්යමත් දැනුම

විෂයාංක: 5

ඔබගේ වටිනා අදහස්