වර්ග

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ කරුණාව

විෂයාංක: 2

ඔබගේ වටිනා අදහස්