ඉස්ලාම් දහමට ඉස්ලාම් යනුවෙන් නම් තබනු ලැබුවේ ඇයි

ආගමික නීති විශාරද :

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්