මුහම්මද් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන බයිබලයේ සඳහන් වී තිබේ ද?

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්