ඉස්ලාමය බිහි වූයේ කවදාද?

ආගමික නීති විශාරද : මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්

පරිවර්තනය:

ඔබගේ වටිනා අදහස්