ඇත්තෙන්ම ඉස්ලාමය සත්‍ය දහමයි යන්නට වූ බුද්ධිමය සාධක

ඔබගේ වටිනා අදහස්