ඉස්ලාමය වෙත බයිබලය මා මෙහෙයවන්නේ කෙසේ ද

ඉස්ලාමය වෙත බයිබලය මා මෙහෙයවන්නේ කෙසේ ද

කතිකාචාර්ය :

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්