නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සතුන්ට දැක්වූ කරුණාව

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳ හඳුන්වා දෙන සිනමා පටයකි. මෙම කොටසින් එතුමාණන් සතුන් කෙරෙහි දැක්වූ කරුණාව පිළිබඳ විස්තර කරයි

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්