ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද

ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම දේශනයේ දී දේශකයාණෝ ඉස්ලාමය පිළිබඳත් එහි පොදු ඉගැන්වීම් පිළිබඳත් එහි විශේෂාංගයන් පිළිබඳත් ඉතා කෙටියෙන් අදහස් දක්වා ඇත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්