හජ් සමයේ වතාවත් හිජ්රි වර්ෂ 1434 (1) පස්වැනි වගකීම

හජ් සමයේ වතාවත් හිජ්රි වර්ෂ 1434 (1) පස්වැනි වගකීම

කතිකාචාර්ය :

ඔබගේ වටිනා අදහස්