හජ් සමයේ වතාවත් හිජ්රි වර්ෂ 1434 (1) පස්වැනි වගකීම

කතිකාචාර්ය :

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්