මෙලොව ජීවිතයේ ඔබේ අරමුණ කුමක් ද (කොටස 1)

මෙලොව ජීවිතයේ ඔබේ අරමුණ කුමක් ද (කොටස 1)

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම:

ඔබගේ වටිනා අදහස්