kitaabul muqhaddas macayya yallih farmoyta macammadak

Mu tummabul nee yanfaqeh