• فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia a video pantag sa kapianan na kabpuasa sa kanu ulan-ulan na Ramadhan

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su mga bitiala pantag kanu kadsigup, ngin ba e kukuman na kadsigup sia sa agama Islam?

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Isa a video pantag kanu manga mapia a ukit endu adat betad kanu kanggalbek

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia a video na makapantag sa kanu kapamakot nu taw sa mapia sia sa dunya kagina kena sekanin dayun sa dayun sia sa dunya

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia a video na makapantag kanu tatap a katadem kanu Allah kanu langun a ula-ula

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su kapamumulas endu kapaninta na dikena mapia endu inisapal kanu agama Islam

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  su nia a video na pantag sa mga du’a atawa pangeni-ngeni a bedtaliman nu Allah....ngin ba e dua a katalima?!

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia a video na makapantag kanu kakuwenta kanu ginawa kanu mga galbekan unan o dili pan mauma su timpo a kuwentan nu Allahu Taala lusa gai a muli

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  kasabutan endu katuntayan kanu nia a video su maana nu Ashura endu mga galbekan a mapia a benggalbeken kanu nia a gay

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia a video na pimbitiala lun e mga dayt patut a enggalbeken nu taw a mangay usa sa kagian (Hajj)

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Su nia video na makapantag sa mga galbekan a inisapal kanu taw a begkagi kanu timpo na Hajj, nasisita su kadsanggila nin lun ka para dili makasakuto endu maka bid’ah

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Nambitiala kanu nia a video su kalbihan nu gai na Arafah endu ngin a mga galebkan e dayt a enggalbeken kanu nia a gai

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim sa wikang Maguindanao.

 • فلبيني مقندناو

  YOUTUBE

  Pagpapaliwanag sa kabanata ng Nisa’bilang (56-57) sa wikang Maguindanaon

Mga kumento o puna