ඉස්ලාමයේ උදාරත්වය ආරක්ෂා කළවුන් පිළිබඳව රසූල්වරයාගේ ක්‍රියා මාර්ගය

ඔබගේ වටිනා අදහස්