කළින් යුදෙව් ජාතිකයකුව සිටි බානූමී - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය-

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්