මුස්ලිම් නොවන්නන් අබියස මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)

ඔබගේ වටිනා අදහස්