විශ්වාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වනුයේ ඉවසීම හා දරා ගැනීම

ලේඛකයා :

කෙටි හැඳින්වීම

ඊමානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වනුයේ කුමක්දැයි නබි (සල්ලලල්හු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගෙන් විමසා සිටි විට ඊමානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වනුයේ විශ්වාසය හා ඉවසීම වේ යැයි කළ ප්‍රකාශය සම්බන්දයෙන් වූ විස්තරය

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්