මිනිසාගේ සාමය තහවුරු කිරීමෙහි ලා ඉස්ලාමීය භූමිකාව

ඔබගේ වටිනා අදහස්