මිනිස් අයිතිවාසිකම් ස්ථාපනය කිරීමෙහි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ භූමිකාව

ඔබගේ වටිනා අදහස්