මිනිස් අයිතිවාසිකම් ස්ථාපනය කිරීමෙහි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ භූමිකාව

ලේඛකයා :

විචාරය කිරීම:

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්