ආරක්ෂාවේ ආශිර්වාදය හා එය නැති වූ විටක ඇතිවන වැරදි

ඔබගේ වටිනා අදහස්