මුස්ලිම් නොවන විද්වතුන්ගේ දැක්මෙන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුඹාණෝ

ඔබගේ වටිනා අදහස්