කුර්ආනයට ඇති ඇල්ම හේතුවෙන් මම ඉස්ලාමය වැළඳ ගත්තෙමි. කුර්ආනය මම රුසියානු භාෂාවට පරිවර්තනය කළෙමි

ලේඛකයා :

විචාරය කිරීම:

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්