කළින් කිතුනු ලබ්දිකයකුව සිටි හලීමා ඩේවිඩ් - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය-

ඔබගේ වටිනා අදහස්