මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමෙහි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)

ලේඛකයා :

විචාරය කිරීම:

ප්‍රකාශක: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්