මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමෙහි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)

ලේඛකයා :

විචාරය කිරීම:

common_publisher: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්