මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමෙහි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)

ඔබගේ වටිනා අදහස්