ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් පස්වැනි මූලිකාංගය හජ් වේ.

කෙටි හැඳින්වීම

ස්පාංඤ භාෂාවෙන් ලියවුනු ලිපියකි. ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් මූලිකාංගයක් වන හජ් පිළිබඳ මෙහි සාකච්ඡාවට බඳුන් වේ

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්