කළින් කිතුනු ලබ්දිකයකුව සිටි බ්රන්ඩොන් ටොරොපෝ - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය-

ඔබගේ වටිනා අදහස්