කළින් කිතුනු ලබ්දිකයකුව සිටි හනීෆා බින් ස්ටිෆන් - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය-

ඔබගේ වටිනා අදහස්