සත්ව අයිතිවාසිකම් හා බැඳුනු චෝදනා : අපවිත්‍ර සතුන්ට එරෙහිවීමේ දැඩි පිලිකුළ

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය ඌරන් හා සුනඛයින්ට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන්නට ඇරයුම් නොකර බව තහවුරු කරමින් එය පැහැදිලි කරමින් ජර්මන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ ලිපියකි මෙය.

ඔබගේ වටිනා අදහස්