සත්ව අයිතිවාසිකම් හා බැඳුනු චෝදනා : අපවිත්‍ර සතුන්ට එරෙහිවීමේ දැඩි පිලිකුළ

ලේඛකයා :

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය ඌරන් හා සුනඛයින්ට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන්නට ඇරයුම් නොකර බව තහවුරු කරමින් එය පැහැදිලි කරමින් ජර්මන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ ලිපියකි මෙය.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්