ඉස්ලාමයේ ධනය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමයේ ෂරීආව අනුමත කළ හා තහනම් කළ මුදල් වෙලඳ ගනු දෙනු පිළිබඳ විස්තර

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්