මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පිළිබඳ බයිබලය පවසනුයේ කුමක්ද

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්