කළින් යුදෙව් ජාතිකයකුව සිටි යූසුෆ් අල් කත්තාබ් - ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය-

ඔබගේ වටිනා අදහස්