‘සෝනහර්’

කෙටි හැඳින්වීම

ශ්රීන ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන්ගේ ඉතිහාසය විකෘත කොට ඉදිරිපත් කිරීමේ ව්යාිපාරයන් නිරතුරුව දකින්නට ඇත. එහෙයින් අපගේ ඉතිහාසය පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු දැන ගැනීම වැදගත් යැයි සිතන්නෙමු.
එහි විස්තර කරුණාකර ලිපියෙන් කියවන්නට ආරාධනා කරන්නෙමු.

Download

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්