අල්ලාහ්ගේ ෂරීආවේ හා ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියේ කාන්තාවකක්ගේ ආරක්ෂාව ඇයගේ නිදහස හා ඇයගේ තැන්පත් භාවය

ඔබගේ වටිනා අදහස්