ආරක්ෂාව ලැබූ ප්‍රාණයන් ඝාතනය කිරීමේ තහනම

ඔබගේ වටිනා අදහස්