ඔබ ප්‍රිය කරනුයේ කුමක් ද

සංස්කරණය :

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

මූලාශ්‍ර:

ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්