මුහම්මද්ගේ දූත මෙහෙවර (නබිතුමාණන් චරිතය හා ඉස්ලාමීය දූත පණිවිඩය)

ඔබගේ වටිනා අදහස්