ඉස්ලාමයට එරෙහිව බලපාන වරදි වැටහීම්වල්ට බුද්ධිමය හා සක්ෂි සහිත පිළිතුරු 40 ක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්